5 กฎเหล็กในการตั้งเป้าหมายให้กับทีม

5 กฎเหล็กในการตั้งเป้าหมายให้กับทีม

“ต้องเริ่มจากตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับทีมก่อน” คือคำแนะนำแรกที่ชาติชายได้รับจากหัวหน้างานรุ่นพี่ของเขา หลังจากที่เขาเข้าไปขอคำแนะนำในการดูแลน้อง ๆ ในทีม

ชาติชายเพิ่งจะได้เลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นหัวหน้าทีมได้ประมาณหนึ่งสัปดาห์ แม้จะเป็นเพียงเวลาสั้น ๆ แต่มันก็มากพอที่จะทำเขาได้เห็นถึงปัญหาอย่างหนึ่งของทีม นั่นก็คือการทำงานของคนในทีมยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ

เป้าหมายนับเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการทำงานของทีม และยังทำให้สมาชิกทุกคนได้ทราบถึงทิศทางที่ทีมกำลังมุ่งไป อีกทั้งยังช่วยให้สามารถวางแผนและกำหนดกลยุทธ์ในการทำงานได้ง่ายขึ้นด้วย

เมื่อตอนที่ยังเป็นเพียงพนักงานทั่วไป สิ่งที่ชาติชายทำก็เพียงแค่ตั้งเป้าหมายให้กับตัวเอง แต่เมื่อเขาได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นหัวหน้าแล้ว การตั้งเป้าหมายให้ทีมก็เป็นเรื่องที่เขาควรจะทำเช่นกัน แต่ก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนัก เพราะการตั้งเป้าหมายของทีมจะต้องพิจารณาถึงความสามารถ จุดเด่น จุดด้อย และประสบการณ์ของทุกคนในทีมด้วย เราจึงได้รวบรวม 5 กฎเหล็กที่ใช้ในการตั้งเป้าหมายให้กับทีมมาให้สำหรับคนที่กำลังตั้งเป้าหมายให้กับทีม แผนก หรือแม้แต่องค์กร

 

 

 • ตั้งเป้าหมายที่ยากและท้าทายเพื่อให้คนในทีมเกิดความต้องการที่จะบรรลุผลสำเร็จ ซึ่งอาจสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในทีมได้ด้วย
 • ตั้งเป้าหมายด้วยหลัก SMART คือ ชัดเจน วัดผลได้ เกิดขึ้นได้จริง เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กรและมีการกำหนดช่วงเวลาที่แน่นอน
 • ทำให้เป้าหมายเป็นรูปธรรม เพื่อให้คนในทีมเห็นภาพที่ชัดเจน และเห็นความสำคัญมากขึ้น
 • เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องสื่อสารให้คนในทีมรับรู้ รวมทั้งมีการวางแผนและกำหนดหน้าที่รับผิดชอบของแต่ละคนเพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมาย
 • แม้ระหว่างทางไปยังเป้าหมายอาจจะมีอุปสรรค แต่ทุกคนในทีมต้องยึดมั่นในเป้าหมาย รวมถึงมีการประเมินผลการทำงานเป็นระยะ ๆ  เพื่อให้ทุกคนเห็นถึงความก้าวหน้าและปัญหาต่าง ๆ ด้วย
   

 

1. ตั้งเป้าหมายที่สร้างแรงกระตุ้น

เป้าหมายที่ดีต้องสามารถกระตุ้นให้สมาชิกในทีมเกิดความต้องการที่จะบรรลุผลสำเร็จ ยิ่งเป้าหมายมีความยากและท้าทายก็ยิ่งช่วยให้ทีมมีการพัฒนา รวมถึงช่วยสร้างความสามัคคีของสมาชิกด้วย ซึ่งในการทำงานเป้าหมายอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทคือ เป้าหมายที่มีความท้าทายสูงซึ่งมักจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่ง อาจเป็นการทดลองผลิตสินค้าใหม่เข้าสู่ตลาด ต้องการทำลายสถิติยอดขายที่เคยทำได้ หรือ สถานการณ์ที่องค์กรประสบปัญหาและต้องการการร่วมแรงร่วมใจกันของทุกคนในองค์กร กับอีกประเภทคือเป้าหมายที่ยั่งยืน ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อรักษาคุณภาพและคุณค่าหลักขององค์กร เป้าหมายชนิดนี้มักจะมีมาตั้งแต่การเริ่มตั้งบริษัทแล้ว

 

2. ตั้งเป้าหมายด้วยหลักการ SMART

หลักการ SMART เป็นพื้นฐานสำคัญที่ใช้ในการตั้งเป้าหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย

 • Specific: เป้าหมายจะต้องมีความชัดเจน เฉพาะเจาะจง และทุกคนในทีมสามารถเข้าใจได้ง่าย
 • Measurable: เป้าหมายที่ดีต้องวัดผลได้ ซึ่งจะช่วยให้รู้ว่าเราดำเนินการถึงขั้นตอนใดและสิ่งที่ทำอยู่นั้นมีประสิทธิภาพหรือไม่
 • Attainable: สามารถเกิดขึ้นได้จริง การสร้างเป้าหมายที่ท้าทายนั้นก่อให้เกิดผลดีแต่ต้องพิจารณาอยู่บนความเป็นไปได้ ทั้งกำลังคน งบประมาณ รวมถึงความสามารถของสมาชิกในทีมด้วย
 • Relevant: เป้าหมายจะต้องมีความเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์หลักขององค์กร 
 • Time-Bound: กำหนดช่วงเวลาที่ต้องการให้เป้าหมายบรรลุผล ซึ่งการกำหนดเวลาที่แน่นอนมีผลต่อการวางแผนการทำงาน รวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จทันช่วงเวลาที่กำหนด

 

3. ตั้งเป้าหมายให้เป็นรูปธรรม

การทำให้เป้าหมายมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นจะช่วยให้สมาชิกทุกคนเห็นภาพชัดและรู้สึกถึงความสำคัญของเป้าหมายมากขึ้น เริ่มจากการเขียนหรือพิมพ์เป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งหมดโดยพยายามใช้คำที่กระชับ เข้าใจง่าย และตรงประเด็น หลังจากนั้นส่งต่อให้สมาชิกทุกคนในทีมได้รับทราบ ในการเขียนหลีกเลี่ยงการใช้คำว่า “ต้องการ” แต่ให้ใช้คำที่แสดงออกถึงความจริงจังมากขึ้นเช่น “มุ่งมั่น” หรือ “ต้อง” ในบางองค์กรอาจจะมีการพิมพ์เป้าหมายติดผนังไว้ให้พนักงานทุกคนได้เห็นเพื่อสร้างแรงกระตุ้นและเน้นย้ำให้ทุกคนรู้สึกถึงความสำคัญของเป้าหมายด้วย

 

4. สร้างแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

เป้าหมายไม่ว่าจะมีความท้าทายมากน้อยเพียงใด ก็จำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ เมื่อกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนได้แล้วจะต้องมีการสื่อสารให้สมาชิกในทีมได้รับทราบถึงเป้าหมายและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น หลังจากนั้นพิจารณาว่ามีสิ่งใดที่ต้องทำบ้าง เพื่อกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบตามทักษะและความสามารถของสมาชิกในทีม

 

5. ยึดมั่นในเป้าหมาย

การตั้งเป้าหมายเป็นแค่เพียงจุดเริ่มต้น เพราะกว่าที่เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายที่เราตั้งไว้นั้นจะต้องพบเจอกับอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลงมากมาย ซึ่งอาจทำให้ทีมเสียสมาธิ หรือขาดกำลังใจในการทำงานได้ เราจึงต้องมีการประชุมเพื่อประเมินผลการทำงานเป็นระยะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นถึงความก้าวหน้า รวมถึงอุปสรรคที่อาจทำให้การทำงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควร สิ่งสำคัญที่สุดคือสมาชิกทุกคนจะต้องมีความมุ่งมั่นและต้องการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยเป็นหน้าที่ของหัวหน้าทีมที่จะต้องหมั่นกระตุ้นให้สมาชิกทุกคนยึดมั่นในเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งในการทำงานจริงแผนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

ที่มา:
mindtools.com
entrepreneur.comติดตามข่าวสารและเรื่องราวดีๆ ทาง Email

ขอบคุณสำหรับการติดตาม